Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály folytatása

2012.12.31

B/ ELNÖKSÉG

 

1.         Általános rendelkezések

 

A Közgyűlés által választott 4 tagú Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti (vezető) szerve, amely két Közgyűlés között az Egyesület munkáját, tevékenységét szervezi és irányítja a jogszabályok, az Alapszabály, valamint a Közgyűlés döntéseinek megfelelően. Az Elnökség alapvető feladata az Egyesület vagyonával való gazdálkodás, az Egyesület működésének biztosítása, a szükséges és hatáskörébe tartozó döntések meghozatala a közgyűlések közötti időben. Az Elnökség tevékenységéről szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol a Közgyűlésnek.

 

2.         Az Elnökség feladata és hatásköre:

 

·         Gondoskodik a Közgyűlés határozatainak a végrehajtásáról, gazdálkodik a költségvetés keretein belül, megállapodásokat köt, javaslatokat tesz, állásfoglalásokat tesz közzé, végzi a napi munkával kapcsolatos feladatokat, szervezi az éves munkatervben meghatározott célkitűzések megvalósítását;

·         Munkakapcsolatot épít és tart fenn az önkormányzatokkal, állami, munkahelyi és társadalmi szervekkel, a székhelye szerinti és más katonai szervezetek parancsnokaival, szakirányú szerveivel;

·         Tagnyilvántartás vezetése, a Határozatok Nyilvántartása folyamatos vezetése, az érdekeltek számára történő betekintés biztosítása;

·         A Közgyűlések előkészítése, és szabályszerű összehívásának biztosítása;

·         Döntés (első fokon) a tagfelvételi és kizárási ügyekben;

·         A közhasznú szervezet éves beszámolójának és közhasznúsági jelenetésének elkészítése, és jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjesztése, illetve munkaterv készítése;

·         Éves költségvetés tervezetének elkészítése;

·         Az Egyesület tevékenységének irányítása, működőképességének fenntartása, jog- és Alapszabályszerű működés biztosítása, a tisztségviselők munkájának összehangolása;

·         Döntés mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés, illetve a Felügyelő Bizottság hatáskörébe, valamint azon ügyekben, amelyeket jogszabály és az Alapszabály kifejezetten az ügyintéző képviseleti szerv hatáskörébe utal.

 

Az Elnökséget az elnök, az elnökségi tag, a titkár, valamint a gazdasági felelős alkotják, akiket a Közgyűlés 4 évi időtartamra választ. Az Elnökség feladat- és hatáskörét testületként gyakorolja. Az Elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van. A testület ülését az elnök vezeti, távollétében – meghatalmazás hiányában – az elnökségi tagok által megválasztott személy. Az Elnökség ülésére minden esetben meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét, aki azon tanácskozási joggal vesz részt. Az Elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

 

Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja. Az Elnökség üléseit az elnök vagy megbízása alapján a titkár írásbeli meghívóval (a tervezett napirend közlésével) hívja össze úgy, hogy a testület tagjai (valamint a tanácskozási joggal résztvevő meghívottak) legalább az ülés előtt 5 nappal a meghívót kézhez kapják. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azon a tagok tanácskozási jog nélkül részt vehetnek.

 

Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az üléseken esetenként választott (vagy felkért) jegyzőkönyvvezető vezet, s a levezető elnök és egy elnökségi tag ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a megjelent Elnökség tagjainak létszámát (a tanácskozási joggal résztvevőket), a szavazatok pontos, számszerű arányát (a döntést ellenzők és tartózkodók személyét), az ülésen történtek menetét, a hozott határozatokat, döntéseket, azok pontos tartalmát és hatályát.

 

A levezető elnök köteles gondoskodni arról, hogy az elnökségi ülést követő 3 munkanapon belül a jegyzőkönyv írásba foglalása megtörténjen, s azt az Elnökség tagjai, a tagság és a működés ellenőrzésére jogosított személyek megtekinthessék.

 

Az Elnökség (ezzel megbízott tagja útján) köteles gondoskodni arról, hogy a Határozatok Nyilvántartásába 3 munkanapon belül bevezetésre kerüljön az Elnökség határozatainak pontos tartalma, időpontja és hatálya, utalva az elnökségi ülés jegyzőkönyvére, amelyből a határozatot elfogadók és ellenzők számaránya és személye is megállapíthatók.

 

A Határozatok Nyilvántartása, az elnökségi ülési jegyzőkönyvvel együtt, a tagok által, az ellenőrzésre jogosult szervek által, és az érdekeltség igazolása mellett bárki által megtekinthető az Egyesület titkáránál. Az Elnökség döntéseit az érintettekkel kézbesítés útján kell közölni.

 

Az Elnökség tagjai tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek, költségtérítésre azonban a Felügyelő Bizottság által megállapított módon és összegben jogosultak.

 

Az Elnökség munkáját ügyrend alapján végzi. A testület ügyrendjét maga állapítja meg a jelen Alapszabályban írtakkal összhangban. Az ügyrend tartalmazza különösen az Elnökség és a Közgyűlés összehívásával kapcsolatos adminisztratív részletszabályokat, a nyilvántartások vezetésének, irattározásának rendjére, a legfontosabb ügyviteli előírásokra vonatkozó szabályokat, a testület tagjai közötti állandó feladatmegosztást. Tartalmazza továbbá a szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjét, a beszámolók közlésének nyilvánosságára vonatkozó szabályokat.

 

3.         Az Egyesület képviselete

 

Az Egyesületet és az Elnökséget az elnök képviseli harmadik személyek és a hatóságok felé. Akadályoztatása esetén, illetve megbízása alapján a titkár jár el.

Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez minden esetben az elnök és a titkár együttes aláírása szükséges. Az utalványozási jog úgyszintén az Egyesület elnökét és titkárát illeti meg.

 

4.         Az Egyesület elnöke

 

Az Egyesület elnökét távollétében vagy akadályoztatása esetén – felhatalmazás alapján – teljes jogkörrel az Elnökség valamely tagja helyettesítheti.

 

4.1       Az Egyesület elnökének feladatai és hatásköre

 

·         Képviseli az Egyesületet;

·         Összehívja a Közgyűlést, az Elnökség üléseit, azon elnököl;

·         Ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az Egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett, kivéve a Közgyűlést és a Felügyelő Bizottságot;

·         Elsőhelyi aláírási és utalványozási jogkört gyakorol;

·         Eljár az Elnökség által átruházott jogkörökben, irányítja és ellenőrzi az Egyesület egész tevékenységét.

 

5.            Az Elnökségi tag

 

·         Segíti az Egyesület Elnökségét a feladatok ellátásában;

·         Szerződéseket készít elő;

·         Szervezi és koordinálja az Egyesület rendezvényeit;

·         Felhatalmazás esetén helyettesíti az elnököt.

 

6.         Egyesület titkára

 

·         Összefogja, tervezi, szervezi, ellenőrzi, s szükség szerint végzi az Egyesület adminisztrációs tevékenységét, vezeti a Határozatok Nyilvántartását, a tagnyilvántartást;

·         Elkészíti a Közgyűlések, Elnökségi ülések előterjesztéseit, gondoskodik a jegyzőkönyvek elkészítéséről;

·         Szerződéseket készít elő, tárgyal az Egyesületet érintő kérdésekben;

·         Szervezi az Egyesület rendezvényeit;

·         Segíti az Egyesület Elnökségét feladatainak ellátásában;

·         Biztosítja az Egyesület irataiba történő betekintést, gondoskodik a döntések nyilvánosságra hozataláról;

·         Felhatalmazás esetén helyettesíti az elnököt.

 

 

7.         Az Egyesület gazdasági felelőse

 

·      Rendszeresen és tevékenyen vesz részt az Egyesület irányításában, feladatainak meghatározásában és megvalósításában;

·        Jogosult az Egyesület működését figyelemmel kísérni, észrevételeiket, javaslataikat az Elnökség elé terjeszteni;

·         Az Egyesület könyvvezetését végzi, illetve arról gondoskodik;

·         Felhatalmazás esetén helyettesíti az elnököt.

 

C/ A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 

A Közgyűlés a tagok sorából 4 évi időtartamra 3 főből álló Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság elnökből és két tagból áll, testületként működik. Üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja a bizottság elnökének meghívása alapján.

 

A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van, döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza.

           

1.         A Felügyelő Bizottság feladat és hatásköre, jogosítványai

 

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását, amelynek során vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

 

Az Felügyelő Bizottság – elnöke útján – köteles az intézkedésre jogosult Elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség döntését teszik szükségessé. Amennyiben a döntés meghozatala a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, úgy az Elnökségnél köteles kezdeményezni rendkívüli Közgyűlés összehívását. A fentiek szerint köteles eljárni a Bizottság akkor is, ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Amennyiben a Felügyelő Bizottság indítványára 30 napon belül az Elnökség, vagy a Közgyűlés összehívása nem történik meg, úgy mindezek összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha a fenti eljárás nem vezet eredményre, illetve az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. A Felügyelő Bizottság elnöke, illetve az általa megbízott tagja az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

 

A Felügyelő Bizottság elnöke tevékenységének tapasztalatairól köteles évente beszámolni a Közgyűlésnek. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét a fenti alapszabályi előírások keretein belül maga állapítja meg.

 

A Közgyűlés elé terjesztés előtt véleményezi szervezet éves beszámolóját és közhasznúsági jelenetését.

A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak.

 

V. AZ EGYESÜLET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI,

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGŰK

 

Az Egyesület vezető tisztségviselői, az Elnökség (elnök, elnökségi tag, titkár, gazdasági felelős), valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai.

 

A legfőbb szerv, valamint az ügyintézõ és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

Nem választható, s nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, az a személy, aki

 

·        a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az Egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be);

·        az Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll – ha jogszabály másképp nem rendelkezik;

·        az Egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott cél szerinti juttatást, illetve

·        az előző felsorolásban meghatározott személyek hozzátartozója.

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet

vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

 

·        amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki;

·        amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel;

·        amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki;

·        amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

 

VI. A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁVAL

ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB SZABÁLYOK

 

Az Egyesület Közgyűlésének és Elnökségének döntéseiről vezetett Határozatok Nyilvántartása a testületi ülések jegyzőkönyveivel együtt, valamint az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett egyéb iratok a tagok által, az ellenőrzésre jogosult szervek által, és az érdekeltség igazolása mellett bárki által megtekinthetők az Egyesület titkáránál. Az iratok megtekintésére vonatkozó igényt a titkárnál kell bejelenteni, aki 15 napon belüli időben köteles azt biztosítani az Egyesület székhelyén.

Az Egyesület működéséről és szolgáltatásairól az Egyesület honlapjáról (www.hase.2006.eoldal.hu) bárki értesülhet, és információhoz juthat. Az Egyesület Alapszabályát, beszámolóit és a Határozatok Nyilvántartását szintén ez úton hozza nyilvánosságra.

Az Egyesület több tagból (személybõl) álló szerveinek ülései nyilvánosak.

 

 

VII. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj fizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület gazdálkodását a társadalmi szervezetekre vonatkozó és a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. Az Egyesület a rendelkezésére álló vagyonnal az Elnökség által készített és a Közgyűlés által elfogadott költségvetés szerint gazdálkodik.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, és a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja;

 

 

1.         Az Egyesület pénzügyi forrásai (bevételei)

 

·      Tagdíjak;

·      Magánszemélyek és jogi személyek felajánlásai;

·      Az államháztartás alrendszereitől, más adományozótól közhasznú célra, illetve a működés költségeinek fedezetére kapott támogatás;

·      Cél szerinti és ezzel összefüggő vállalkozásából származó bevételek;

·      Egyéb bevételek, adományok, támogatások.

 

2.         Az Egyesület költségei (kiadásai)

 

·      A cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, ráfordítások;

·      A működőképesség biztosítása érdekében felmerült költségek;

·      Vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek;

·      A cél szerinti és ezzel összefüggő vállalkozási tevékenységek közvetett költségei.

 

Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és kiadásait elkülönítetten, részletezetten kell nyilvántartani, a társadalmi szervezetekre irányadó könyvvezetési szabályok alkalmazásával.

 

A tagok évente tagdíjat fizetnek, melynek összege 3.600 Ft, azaz Háromezer-hatszáz forint. A tagdíjat az adott évre egy összegben, legkésőbb március 01-ig kell megfizetni a gazdasági felelősnek, aki erről igazolást állít ki. Az új tagoknak az év fennmaradó hónapjaira kell a tagdíjat megfizetni (300 Ft/hó). A fizetés szempontjából minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

 

VIII. AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE

 

Az Egyesület adóellenőrzését a szervezet székhelye szerint adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet a rá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

 

IX. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

 

Az Egyesület megszűnik, ha:

 

·      A Közgyűlés a közgyűlésen az összes tag 2/3-os szótöbbséggel határoz a feloszlásról

·      Más társadalmi szervezettel egyesül,

·      A bíróság az ügyész keresetére feloszlatja,

·      A bíróság az ügyész keresetére a megszűnését megállapítja

 

Ha a Közgyűlés a feloszlást maga mondja ki, akkor a Közgyűlés határoz az Egyesület megmaradó vagyonának sorsáról. Az Egyesületre – a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével – megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályait. Az Egyesület bírósági feloszlatása estén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani.

 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

Jelen Alapszabály az Egyesület működésének és szervezeti életének alapdokumentuma. Az Egyesület önálló jogi személy, amelyet a bíróság nyilvántartásba vételével nyert el.

 

Jelen Alapszabályt az Egyesület 2012. szeptember      -i Közgyűlése fogadta el.

 

            Győr, 2012. szeptember      -n.

 

 

Bozsóki Attila

elnök

 

 

Mosonyi József Péter

hitelesítő

Vincze Csaba

hitelesítő

 
 

 

Profilkép


Képgaléria


Utolsó képArchívum

Naptár
<< Október / 2018 >>