Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

2012.12.31

A „HONVÉD ARRABONA” Sportegyesület Alapszabálya

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

A Honvéd Arrabona Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület) Győr város és vonzáskörzetének katonai és civil amatőr sporttevékenységének szervezett keretben történő újbóli felvirágoztatásának, a szabadidő aktív és hatékony eltöltésének, a katonai fizikai követelményeknek való jobb megfelelésnek, valamint az egészséges életmódra való nevelés céljából létrehozott önálló jogi személy, amely a demokratikus önkormányzati elv alapján működik. Működésére jelen Alapszabály előírásai vonatkoznak, míg a kifejezetten nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény, és a Ptk. előírásai az irányadóak.

 

Az Egyesület neve:                   Honvéd Arrabona Sportegyesület

Székhelye:                               Győr, Laktanya u. 1.

Alapítási éve:                           2006.

Működési területe:                    Győr és vonzáskörzete.

Színjelzése:                              piros, kék

Egyesület pecsétje:                  Honvéd Arrabona Sportegyesület 2006 Győr

Státusza:                                 jogi személyiséggel rendelkező, önálló társadalmi szervezet

Jogállása:                                Egyesület

 

I.              AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI

 

1.         Az Egyesület célja:

 

A katonák és hozzátartozóik, valamint az egyéb civil tagok számára a sportolási (felkészülési, versenyzési) feltételek biztosítása, a szabadidős tevékenységek, nyári táborok megszervezése, biztosítása, és lebonyolítása.

 

Az Egyesület a tevékenysége során sportszervezeti munkájával megteremti a lehetőségét a különböző (alapvető katonai és népszerű hagyományos és modern) sportágak népszerűsítésnek Győrött és vonzáskörzetében.

 

Sportági szakosztályok létrehozásával – a 2004. évi I. tv. (Sporttörvény) 17. § (2) bekezdése értelmében – biztosítja az adott sportágak minél hatékonyabb támogatását, kommunikálását, illetve a lehetőséget, hogy a szakosztályok széleskörűen el tudják látni feladataikat, ezzel segítve elő a sportágak művelésének dinamikus fejlődését a szakosztály keretein belül.

 

Az Egyesület pártoktól független szervezet, működése során pártoktól anyagi támogatásra nem tart igényt, célkitűzései között országgyűlési képviselő jelölését, illetve támogatását nem szerepelteti.

 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

            Az Egyesület célja a közösségi szellem, a csapategység, az együtt és egymásért való küzdelem kialakítása, megszilárdítása.

 

Magyarország Alaptörvényének XX. Cikk (2) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. § (1) bekezdése szerint a sport támogatása közfeladat, amelyet az Egyesület közhasznú tevékenységként végez. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

2.            Az Egyesület feladatai:

 

1.            A katonák fizikai felkészítettsége, edzettségi szintjének fokozása;

2.            A szabadidő aktív eltöltéséhez megfelelő körülmények biztosítása;

3.            Az Egyesület csapatainak és egyéni versenyzőinek felkészítése a különböző szintű versenyekre;

4.            Különböző sportágakban versenyek tervezése, szervezése, lebonyolítása;

5.            A tagság aktivitásának növelése;

6.            A sport szeretetére, a tagság rendszeres testmozgására és az egészséges életmódra való nevelés;

7.            A példamutató hozzáállással és példamutató tevékenység végzésével a tagság létszámának folyamatos növelése.

 

Sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – a sportegyesület alaptevékenységének minősül.

 

 

II. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

 

Az Egyesület tagja lehet minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár és Magyarországon honos jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vállalja, hogy tevékenyen rész vesz az Egyesület egészének, vagy valamelyik szervének működésében, elfogadja az Egyesület Alapszabályát, és az Egyesület Elnöksége a tagok sorába felveszi. Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, a tagsági jogait képviselője útján gyakorolja.

 

1.   A tagok jogai és kötelességei

 

      Jogai:

 

·           Az Egyesület tevékenységében és rendezvényein részt venni;

·           Szavazati jogát gyakorolni;

·           Minden tag, bármely szervezeti tisztségre megválasztható;

·           Az Egyesület életével, testületi tevékenységével kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat tenni;

·           Használhatja az Egyesület rendelkezésére álló létesítményeket.

 

      Kötelességei:

 

·            Az Egyesület Alapszabályában foglaltak megvalósulását elősegíteni, annak rendelkezéseit betartani.

 

2.         Tagsági viszony keletkezése, megszűnése

 

A tagsági viszony a Belépési Nyilatkozat elfogadásával jön létre. Az elfogadásról az Elnökség dönt. A tagfelvételt elutasító döntés ellen az érintett 15 napon belül a Közgyűléshez fordulhat.

 

A tagsági viszony megszűnik:

 

·                    Kilépéssel (írásbeli bejelentéssel),

·                    A tagok sorából való törléssel,

·                    Kizárással,

·                    A tag halálával,

·                    Az Egyesület megszűnésével.

A tag írásban benyújtott nyilatkozata alapján bármilyen határidővel, indokolás nélkül bármikor kiléphet az Egyesületből. A vezetőség tagjai tisztségükről írásban – indokolás nélkül – bármikor lemondhatnak, de a lemondási határidő nem lehet korábban, mint a következő Közgyűlés napja, tehát feladataikat a következő Közgyűlés összehívásáig el kell látniuk.

 

Az Elnökség törli a nyilvántartásból azt a tagot, aki az írásbeli felszólítás ellenére a legalább három hónapos tagdíj hátralékát nem rendezi. Az Elnökség kizárja azt a tagot, aki következetesen a szervezet Alapszabályában meghatározott célokkal ellentétes magatartást tanúsít, kizárhatja azt a tagot, akinek a magatartása sérti az Egyesület hírnevét, és nem az Egyesület tagjaihoz méltó magatartást tanúsít.

 

Az Elnökség kizárást kimondó határozata ellen fellebbezésnek van helye a Közgyűléshez, amelyet az a legközelebbi ülésen bírál el. A kizárt tag a kizáró határozat ellen – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Az Egyesület Elnöksége a tagokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak minden tekintetben meg kell felelnie az adatok védelméről és kezeléséről szóló jogszabályokban foglaltaknak.

 

 

IV. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK

 

            Az Egyesület szervei:

 

A/ Közgyűlés

B/ Elnökség

C/ Felügyelő Bizottság

 

A/ A Közgyűlés

 

A Közgyűlés az Egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve, amely a tagok összességéből áll. A Közgyűlés szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik, amikor gyakorolja kizárólagos jogait. Ezenkívül a Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a Felügyelő Bizottság, vagy a tagság 1/3-ad része – az összehívás okát, célját és az ülés napirendjét tartalmazó, az Elnökségnek eljuttatott – írásos kérelmében ezt indítványozza. Kötelező a Közgyűlés összehívása akkor is, ha azt a Bíróság elrendeli. A Közgyűlések összehívásáról az Elnökségnek kell gondoskodnia, mégpedig úgy, hogy tagjai számára, a Közgyűlés időpontját megelőzően 15 nappal írásban értesítést küld a Közgyűlés időpontjáról, helyéről és napirendjéről.

 

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint fele (50% + 1 fő) megjelent. A megismételt Közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül akkor határozatképes, ha azon körülményre, hogy a megismételt gyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, már az eredeti meghívóban felhívták a figyelmet, valamint az ismételt Közgyűlés időpontja az eredeti Közgyűléssel együtt kitűzésre kerül, és az eredeti napirendi kérdésekben az eredeti napra és helyszínre történik a meghívás. Amennyiben a megismételt Közgyűlést más napra hívják össze, erről a tagokat az általános szabályok szerint külön kell értesíteni. Ekkor a meghívóban a tagságot arról kell tájékoztatni, hogy az ismételt Közgyűlés megtartására az eredeti Közgyűlés határozatképtelensége miatt, az eredeti napirendi pontok tekintetében kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes és megtartható.

 

A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

  • Az Alapszabály elfogadása, módosítása;
  • Az Elnökség tagjainak és tisztségviselőinek, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak egyenkénti, nyílt szavazással történő megválasztása, visszahívása (amelyre akkor kerülhet sor, ha feladatukat nem megfelelően látják el, vagy az összeférhetetlenség megállapítása során);
  • A munkaterv és a testületi beszámolók, valamint az évi költségvetés meghatározása (ezen felül a tagdíj) elfogadása, illetve a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadása, az éves pénzügyi terv, és az előző évi pénzügyi tervről készített beszámoló elfogadása;

·         Az Elnökség éves beszámolójának és közhasznúsági jelenetésének jóváhagyása;

  • Az Egyesület keretein belül működő sportági szakosztály létrehozása;
  • A más társadalmi szervezettel való egyesülés, valamint az Egyesület feloszlásának kimondása, illetve döntés szövetséghez való csatlakozás, belépés kérdésében;
  • A Közgyűlés elbírálja az Elnökség kizárást kimondó határozata ellen benyújtott fellebbezési kérelmet, ugyancsak a tagfelvételi kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezést;
  • Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

 

1.         A Közgyűlés működése

 

A Közgyűlést az Elnökség elnöke, akadályoztatása esetén a titkár vezeti. A Közgyűlésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az üléseken esetenként választott jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv jelenléti ívvel alátámasztva tartalmazza a szavazóképes tagok létszámát, a szavazatok pontos, számszerű arányát, a Közgyűlésen történtek menetét, a hozott határozatokat, döntéseket, azok pontos tartalmát és hatályát.

 

Az Elnökség köteles gondoskodni arról, hogy a Közgyűlés időpontját követően 5 munkanapon belül a jegyzőkönyv írásba foglalása megtörténjen, s azt a tagság illetve a működés ellenőrzésére jogosított személyek megtekinthessék. Ugyancsak az Elnökség (ezzel megbízott tagja útján) köteles gondoskodni a Határozatok Nyilvántartása vezetéséről, amely többek között a Közgyűlés határozatainak pontos tartalmát, időpontját és hatályát tartalmazza – utalva a Közgyűlés jegyzőkönyvére, amelyből a határozatot elfogadók és ellenzők számaránya is megállapítható.

 

A Határozatok Nyilvántartása, a közgyűlési jegyzőkönyvvel együtt a tagok által, az ellenőrzésre jogosult szervek által, s az érdekeltség igazolása mellett bárki által megtekinthető az Egyesület titkáránál.

 

A Közgyűlés döntéseit az érintettekkel kézbesítés útján kell közölni.

A Közgyűlés ülései nyilvánosak.

 

 
 

 

Profilkép


Képgaléria


Utolsó képArchívum

Naptár
<< Október / 2018 >>